วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

คลิก....ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร เข้าเรียน ม.1


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) รับจำนวน  ๓๐ คน  (ห้อง EC)
         รับสมัคร                                       วันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
ประกาศห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ              วันที่    มีนาคม  ๒๕๕๘เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐  น.
 สอบคัดเลือก                                  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐  น.
          สอบวิชา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
          รวม ๑๐๐ข้อ  เวลา  ๓ชั่วโมง
         ประกาศผล                                    วันที่๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐  น.
         รายงานตัวและมอบตัว                       วันที่๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๘เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐  น.
                   ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ                 วันที่๘  เมษายน  ๒๕๕๘เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐  น.
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  (ม.๔) รับจำนวน  ๓๐  คน  (ห้อง EC)
         รับสมัคร                                       วันที่ ๒๓ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา  ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
ประกาศห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ              วันที่    มีนาคม  ๒๕๕๘ เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐  น.
 สอบคัดเลือก                                  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐  น.
          สอบวิชา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
          รวม ๑๐๐ข้อ  เวลา  ๓ชั่วโมง
         ประกาศผล                                    วันที่๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐  น.
         รายงานตัวและมอบตัว                       วันที่๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๘เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐  น.
                   ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ        วันที่๙  เมษายน  ๒๕๕๘เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐  น.

. เอกสาร (หลักฐาน)ที่จะต้องนำมาในวันมอบตัว  สำหรับนักเรียน  ม.๑  และ  ม.๔

. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา ใบ ปพ.1                    จำนวน    ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน                                     จำนวน   ฉบับ

.  สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน                                             จำนวน    ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา(อย่างละ)                   จำนวน  ๒ฉบับ

. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา  จำนวน  ๒ฉบับ

. รูปถ่ายขนาด   นิ้ว                                                        จำนวน  ๒ รูป

๗. อื่น ๆ (เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,   ฯลฯ)                                 จำนวน  ๒ฉบับ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกศผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ม.1-6

Picture5
Picture2http://vichakarnptss.blogspot.com/p/blog-page_370.html
ประกาศ O ร. มส. 3
Picture3
Picture4
http://vichakarnptss.blogspot.com/p/6.html
ประกาศ O ร. มส. 6

หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ม.3  ม.6  ต้องยื่นขอแก้ไขผลการเรียนภายในวันที่ 14-24 มีนาคม 2557  มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่จบ

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EC

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsuJkDMc8H4VdDk2X1VHOGI0OG5pOEVkOGRZOG5HMVE&usp=sharing

  ประกาศโรงเรียนพุทไธสง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Excellence Class : EC )ปีการศึกษา 2557

_____________________________________________________

          ตามที่โรงเรียนพุทไธสง  ได้จัดทำโครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ
 (
Excellence Class : EC )มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  โดยทำการสอบคัดเลือกในวันที่  10มีนาคม  2557และรายงานตัวในวันที่  14มีนาคม  2557ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5

บัดนี้  โรงเรียนขอประกาศประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ(Excellence Class : EC )ปีการศึกษา 2557ดังรายชื่อที่แนบท้าย   พร้อมกันนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมามอบตัวม. 1 รับมอบตัววันที่  9เมษายน  2557

เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ  โดมอเนกประสงค์   พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
1)      รูปถ่าย  ขนาด 1  นิ้วครึ่ง  จำนวน   2  รูป
2)      ใบแสดงผลการเรียน ปพ. 1( ตัวจริง) พร้อมสำเนา  2   ชุด
3)      สำเนาสูติบัตร  2   ชุด
4)      สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดา อย่างละ  2  ชุด
( กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ให้เพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านของปกครอง  2 ชุด)
5)      สำเนาประวัติการฉีดวัคซีน /ระเบียนสุขภาพ (ถ้ามี)
หมายเหตุ   หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์(เซ็นต์รับรองสำเนาทุกแผ่น)

ข่าวการศึกษา