วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกศผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ม.1-6

Picture5
Picture2http://vichakarnptss.blogspot.com/p/blog-page_370.html
ประกาศ O ร. มส. 3
Picture3
Picture4
http://vichakarnptss.blogspot.com/p/6.html
ประกาศ O ร. มส. 6

หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ม.3  ม.6  ต้องยื่นขอแก้ไขผลการเรียนภายในวันที่ 14-24 มีนาคม 2557  มิฉะนั้นนักเรียนจะไม่จบ

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EC

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsuJkDMc8H4VdDk2X1VHOGI0OG5pOEVkOGRZOG5HMVE&usp=sharing

  ประกาศโรงเรียนพุทไธสง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Excellence Class : EC )ปีการศึกษา 2557

_____________________________________________________

          ตามที่โรงเรียนพุทไธสง  ได้จัดทำโครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ
 (
Excellence Class : EC )มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  โดยทำการสอบคัดเลือกในวันที่  10มีนาคม  2557และรายงานตัวในวันที่  14มีนาคม  2557ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5

บัดนี้  โรงเรียนขอประกาศประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ(Excellence Class : EC )ปีการศึกษา 2557ดังรายชื่อที่แนบท้าย   พร้อมกันนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวมามอบตัวม. 1 รับมอบตัววันที่  9เมษายน  2557

เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ  โดมอเนกประสงค์   พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
1)      รูปถ่าย  ขนาด 1  นิ้วครึ่ง  จำนวน   2  รูป
2)      ใบแสดงผลการเรียน ปพ. 1( ตัวจริง) พร้อมสำเนา  2   ชุด
3)      สำเนาสูติบัตร  2   ชุด
4)      สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดา อย่างละ  2  ชุด
( กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ให้เพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านของปกครอง  2 ชุด)
5)      สำเนาประวัติการฉีดวัคซีน /ระเบียนสุขภาพ (ถ้ามี)
หมายเหตุ   หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์(เซ็นต์รับรองสำเนาทุกแผ่น)

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ข่าวการศึกษา